2017 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

2017 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ DUYURUSU

Değerli Öğretim Üyesi/Elemanı,

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında uygulanacak olan 2017 Yılı Akademik Teşvik başvuruları 02 Ocak 2018 Salı günü başlayacaktır. Teşvik ödemesinde esas alınacak veri girişlerinin yönetmeliğe (Ek-1) uygun olarak yapılması, sonraki süreçlerin sorunsuz yürütülebilmesi bakımından önemlidir. Başvurularda, YÖKSİS’ten alınan çıktının ve akademik faaliyetlere ilişkin belgelerin başvuru dilekçesi (Ek-2) ile birlikte eksiksiz sunulması, Ön İnceleme Heyetlerinin yapacakları değerlendirme ve alacakları kararlar açısından gereklidir.

Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanının başkanlığında en az 3 üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütecekleri çalışmaları aşağıda verilmiş olan takvime uygun olarak sonuçlandırmaları, akademik personelimizin 15 Şubat 2018’dan başlayarak hak etmiş oldukları teşvikten yararlanabilmeleri için önemlidir.

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun sekretarya işlemleri Genel Sekreterlik bünyesinde görevli Abdullah Ünal tarafından yürütülmektedir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları aşağıda verilmiş olan takvime uygun olarak karara bağladıkları başvuru dosyalarını Genel Sekreterliğe teslim edeceklerdir. Ayrıca, değerlendirme sürecinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacak her türlü başvuru ve itiraz gibi işlemler de Genel Sekreterlik üzerinden yapılacaktır.

Sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine verdiğiniz katkı için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                                                                  Prof. Dr. Turan GÖKÇE

                                                                     Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanı

 

 

 

Ek-1: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Ek-2: Başvuru Dilekçesi

Ek-3: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Tutanağı

Ek-4: Önceki yıllarda Akademik Teşvik başvurularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

 

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

02-16 Ocak 2018

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS çıktısı ve akademik faaliyetlerine dair belgelerle birlikte kadrolarının bulunduğu Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına Akademik Teşvik Başvurularını yapmaları.

17-23 Ocak 2018

Akademik Teşvik Başvurularının birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi.

24 Ocak 1018

Akademik birimlerin Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu değerlendirme sonuçlarının, karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosu ile birlikte dekanlıklar veya müdürlükler vasıtasıyla Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.

25-03 Şubat 2018

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna aktarılan başvuru ve değerlendirme kararlarının incelenerek sonuçlandırılması.

03 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararıyla teşvik almaya hak kazanan akademik personelin üniversitenin web sayfasında ilan edilmesi.

06-08 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen başvuru sonuçlarına itirazların bildirilmesi.

09-10 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmiş olan itirazların değerlendirilerek karara bağlanması.

10 Şubat 2018

Teşvik almaya hak kazanan akademik personel listesinin Üniversite web sayfasında ilan edilerek,  Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

 

 

 

 

Başa Dön